Združenie zamestnávateľov hornej Nitry

Na okresnom úrade v Trenčíne bolo 15.12.2017 zaregistrované Združenie zamestnávateľov hornej Nitry.

Zakladateľmi združenia sú:

  • Hornonitrianske bane Prievidza a.s.
  • Unipharma-1.slovenská lekárnická a.s.
  • Incon spol. s.r.o.
  • Patria 1 spol. s.r.o.

Prezidentom združenia bol jednomyseľne zvolený Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec PhD, zástupca HBP a.s.

Ostatných členov v združení zastupujú RNDr. Tomislav Jurik CSc, Ing. Bohumil Kráľ CSc. a Peter Mello. Za tajomníka združenia bol zvolený Ľubomír Dzurák.

Z dôvodu výraznej stagnácie rozvoja hornej Nitry, myšlienka založiť Združenie zamestnávateľov regiónu dozrievala už dlhší čas. Nie je jeho zámerom nahrádzať činnosť politických strán, ani ďalších štátnych a spoločenských subjektov pôsobiacich v regióne. Nie je založené za účelom podnikania, preto v žiadnom prípade nebude plniť úlohy obchodnej spoločnosti.
Združenie je vytvorené na všestrannú podporu rozvoja a záujmov regiónu. Rovnako na ochranu a presadzovanie spoločných záujmov svojich členov, vyplývajúcich z ich úloh a postavenia v pracovnoprávnych vzťahoch, vo vzťahu k zamestnancom, ako aj vo vzťahu k štátnym orgánom. Je pripravené poskytovať odbornú pomoc a poradenstvo vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s cieľmi združenia, obhajovať spoločné záujmy členov v Národnej rade SR, vláde, na ministerstvách, ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávach, zamestnávateľských zväzoch a organizáciách zamestnancov. Jedným zo základných cieľov združenia je formulovanie požiadaviek na zlepšenie podmienok podnikania v regióne.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať len právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, vystupujúci v pozícii zamestnávateľa v regióne horná Nitra. Združenie je v kontakte s viacerými zamestnávateľmi so sídlom na hornej Nitre, ktorí prejavili záujem stať sa jeho členmi a podieľať sa na spoločnej činnosti.

Bližšie informácie, resp. záujemci o členstvo v Združení zamestnávateľov hornej Nitry sa môžu kontaktovať na – mobil : 0917 500842 e- mail : ldzurak@zzhn.sk

Ľubo Dzurák