Združenie Zamestnávateľov hornej Nitry

PROPOSAL
 na zlepšenie podnikateľského prostredia v regióne
samosprávam, primátorom miest a starostom obcí

Združenie zamestnávateľov hornej Nitry vyzýva Združenie miest a obcí hornej Nitry, predstaviteľov samospráv – primátorov miest a starostov obcí k iniciatíve na zlepšenie podnikateľského prostredia v regióne.

Za hlavné priority považujeme:

  1. Zintenzívnenie spolupráce a partnerstva s podnikateľským prostredím, aby práce a služby v regióne dostali príležitosť prioritne vykonávať firmy z regiónu za objektivizovaných podmienok.
  2. Spracovať koncepciu parkovacej politiky na celom území mesta, riešiť dostatok parkovacích miest v centre tak, aby zonácia parkovania nepoškodzovala podnikateľov v centre mesta a nezvýhodňovala obchodné reťazce mimo centra s vlastným parkovaním.
  3. Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v meste, systémové a koncepčné riešenie plynulosti a bezpečnosti dopravy, prejazdnosti križovatiek.
  4. Starostlivosť o miestne komunikácie. Priebežný plán opravy, údržby, výstavby ciest a chodníkov, so stanovením časového harmonogramu, nielen zvýšená aktivita v predvolebnom období.
  5. Vytvoriť podmienky pre rozvoj a stabilitu zásobovania teplom prostredníctvom centrálneho zdroja tepla.
  6. Vo všetkých oblastiach v kompetencii miest podniknúť kroky k zavedeniu elektronickej komunikácie s podnikateľským prostredím.
  7. Pre podporu zamestnanosti mladých matiek vytvoriť dostatok miest na umiestnenie detí v predškolských zariadeniach.
  8. Presadzovať realizáciu opatrení na zlepšenie infraštruktúry, hlavne rozvody vody a kanalizácie cez ZMO HN, v predstavenstve STVaKu s cieľom, vytvoriť podmienky pre realizáciu bytovej výstavby Bojnice – Dubnica.
  9. Vybudovať Web stránku združenia s cieľom jeho propagácie a informovanosti.