Etický kódex

Záujmového združenia právnických osôb
„ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV HORNEJ NITRY“

1. ÚVOD

Tento Etický kódex vyjadruje etické záväzky a zodpovednosti pri vykonávaní činností členmi Združenia zamestnávateľov hornej Nitry (ďalej len Združenie)

Zásady prístupu k zainteresovaným stranám

Cieľom Etického kódexu Združenia je  rozvíjať a udržiavať vzťah dôvery so všetkými členmi Združenia, ako i zainteresovanými stranami, ktoré vstupujú do akejkoľvek spolupráce so Združením.

Neetické správanie sa

Neetické správanie sa pri výkone aktivít narúša vzťah dôvery medzi Združením, jej jednotlivými členmi a zainteresovanými stranami. Neetické správanie zahŕňa snahy kohokoľvek o získanie výhod od niekoho iného zneužívaním svojich právomocí.

Dobré meno a dobrá povesť

Dobrá povesť je základným nehmotným aktívom Združenia. Vo vzťahoch navonok je dobrá povesť na prospech plnenia základných povinností a cieľov Združenia. V rámci vnútorných záležitostí prispieva dobrá povesť k tomu, že rozhodnutia sú prijímané a realizované bez stretov záujmov, bez byrokratických foriem riadenia alebo nadmerného uplatňovania moci.

Etický kódex obsahuje:

 • všeobecné princípy, ktorými sa riadia vzťahy so zainteresovanými stranami a ktoré určujú referenčné hodnoty pre posudzovanie činností Združenia,
 • kritériá správania sa vo vzťahu ku každej kategórii zo zainteresovaných strán, z ktorých vyplývajú konkrétne návody a normy. Je potrebné, aby ich dodržiavali členovia Združenia na plnenie všeobecných princípov a predchádzanie neetickému správaniu sa, a
 • postupy implementácie, ktoré vymedzujú systém riadenia na zaistenie dodržiavania a nepretržitého zlepšovania Etického kódexu.

Hodnota reciprocity

Etický kódex vyjadruje ideál spolupráce slúžiaci na prospech všetkých zainteresovaných strán zohľadňujúc úlohy Združenia a každého jednotlivca. Z tohto dôvodu Združenie vyžaduje, aby sa všetky zainteresované strany správali podľa princípov a pravidiel, ktoré sú založené na obdobných ideách etického správania sa.

Platnosť a použitie Etického kódexu

Princípy a ustanovenia uvedené v tomto Etickom kódexe platia pre všetkých členov, prezidenta, výkonného riaditeľa, tajomníka združenia a prípadné ďalšie orgány Združenia. Združenie vyžaduje, aby sa všetci partneri ako aj iné osoby, ktoré vstupujú do akejkoľvek spolupráce so Združením, správali v zhode so všeobecnými princípmi tohto kódexu.

2. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

 1. NESTRANNOSŤ
  Pri rozhodnutiach, ktoré majú vplyv na vzťahy so zainteresovanými stranami ( sa Združenie vyhýba všetkým formám diskriminácie.
 2. ČESTNOSŤ
  V rámci vykonávania činností, pre ktoré bolo Združenie založené sa vyžaduje, aby s primeranou starostlivosťou dodržiavali Stanovy, platné zákony, všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj Etický kódex a vnútorné predpisy Združenia. Sledovanie záujmov Združenia nesmie byť za žiadnych okolností používané ako zdôvodnenie nečestného konania.
 3. ZAMEDZENIE VZNIKU KONFLIKTU ZÁUJMOV
  Pri vykonávaní akejkoľvek činnosti nesmú vznikať situácie, pri ktorých by sa osoby
  zainteresované na aktivitách a činnostiach dostali do konfliktu záujmov, alebo v ktorých by takéto konanie vyvolávalo odôvodnenú obavu, že sú v konflikte záujmov.
 4. DÔVERNOSŤ
  Združenie zaručuje dôvernosť informácií, ktorými disponuje a zdrží sa akéhokoľvek neoprávneného získavania dôverných informácií s výnimkou prípadov udelenia výslovného súhlasu, všetko v súlade s platnou legislatívou. Členovia Združenia nesmú použiť dôverné informácie na účely, ktoré nie sú spojené s výkonom ich činností.
 5. VZŤAHY S ČLENMI
  Členovia Združenia musia mať k dispozícii všetky dôležité informácie. Združenie vytvára také podmienky, aby umožnilo účasť členov na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, zaisťuje paritu informácií (rovnosť prístupu k informáciám) a chráni záujmy Združenia a valného zhromaždenia pred iniciatívami, ktoré sa nezakladajú na princípoch transparentnosti a korektnosti.
 6. SPRAVODLIVÉ UPLATŇOVANIE PRÁVOMOCÍ
  Združenie predovšetkým garantuje, že jej právomoci nebudú vykonávané tak, aby preukázateľne poškodzovali dôstojnosť a slobodu ostatných členov.
 7. TRANSPARENTNÉ A ÚPLNÉ INFORMÁCIE
  Členovia združenia sú povinní poskytovať úplné, transparentné, zrozumiteľné a presné informácie spôsobom, ktorý umožňuje zainteresovaným stranám pri vytváraní vzťahov so spoločnosťou dospieť k nezávislým informovaným rozhodnutiam, ktoré sa týkajú ich záujmov v týchto vzťahoch, alebo majú iný dôležitý vplyv na tieto vzťahy.
 8. ČESTNÉ A BEZÚHONNÉ SPRÁVANIE
  Je nevyhnutné vyhýbať sa situáciám, pri ktorých sa ktokoľvek konajúci v mene Združenia usiluje získať výhodu.
 9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
  Životné prostredie je primárnou hodnotou, k ochrane ktorej sa Združenie zaväzuje. Spolu s prijímaním preventívnych opatrení na znižovanie rizík, ktorým je vystavené obyvateľstvo a životné prostredie sa Združenie usiluje zmierňovať dopady činností svojich členov na životné prostredie a krajinu, a to nielen dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov, ale aj zohľadňovaním výsledkov vedeckého výskumu a profesionálnych postupov v predmete svojho podnikania.
 10. NAKLADANIE S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI
  Akákoľvek komunikácia Združenia so zainteresovanými stranami (vrátane komunikácie prostredníctvom médií) je formulovaná so zreteľom na právo na informácie. Zverejňovanie nepravdivých, skreslených informácií alebo vyjadrení je zakázané. Všetky oznámenia musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a postupmi profesionálneho správania sa, zverejnené jasným a transparentným spôsobom a včas, pričom sú chránené najmä informácie s možným dopadom na obchodné tajomstvo. Je nevyhnutné vyhnúť sa akýmkoľvek formám nátlaku na médiá alebo snahám o prednostné zaobchádzanie zo strany médií.
 11. VZŤAHY S INŠTITÚCIAMI
  Všetky vzťahy so slovenskými alebo medzinárodnými inštitúciami sú založené výlučne
  na formách komunikácie, ktorých účelom je najmä hodnotiť dopady legislatívnych
  a administratívnych opatrení na Združenie,  jeho činnosť a poslanie. Vo vzťahu k uvedenému sa Združenie zaväzuje zriadiť na princípe nediskriminácie.

Tento Etický kódex bol prijatý dňa 24.1.2018 a je záväzný pre všetkých členov Združenia zamestnávateľov hornej Nitry.